Algemene voorwaarden Thea Coacht

 

Artikel 1: Definities

 

– Thea Coacht: eenmanszaak Thea Coacht, gevestigd te (1711 SV) Hensbroek aan het Wogmeer 17, geregistreerd bij de KvK onder nummer 86173359, vertegenwoordigd door mevrouw T. van Sante, met wie Opdrachtgever een overeenkomst sluit voor coaching, training of andere dienstverlening;

– Opdrachtgever: degene met wie Thea Coacht een overeenkomst sluit voor coaching, training, event, workshop of andere dienstverlening;

– Partijen: Thea Coacht en opdrachtgever gezamenlijk.

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Thea Coacht en Opdrachtgever, alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 

 

Artikel 3: Overeenkomst

De overeenkomst tussen Partijen komt tot stand na de bevestiging (schriftelijk of elektronisch) door Thea Coacht aan Opdrachtgever.

 

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

A.  De dienstverlening zal geschieden door middel van een inspanningsverbintenis. Indien het resultaat anders is, dan Opdrachtgever beoogd heeft, zal Opdrachtgever desondanks het honorarium verschuldigd zijn. Ook indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de door Thea Coacht te verrichten diensten, blijft het honorarium verschuldigd.

B. Opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen te verstrekken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Bovendien zal Opdrachtgever ons alle bescheiden ter inzage geven welke noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat garant voor de juistheid van de door hem/haar verstrekte gegevens en bescheiden.

C. Thea Coacht is gehouden de opdracht zodanig uit te voeren, dat, voor zover de verstrekte gegevens toereikend zijn, aan de wettelijke eisen op het desbetreffende gebied voldaan wordt.

 

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

A. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal Opdrachtgever de bedragen, zoals deze door Thea Coacht in rekening zijn gebracht, steeds zonder korting of schuldvergelijking dienen te voldoen binnen viertiendagen na de datum van declaratie.

B. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor bedoelde termijn, danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Thea Coacht, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht Opdrachtgever een rente ad 1,5% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd ons verder toekomende rechten.

C. Opdrachtgever is buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die Thea Coacht moet maken teneinde de nakoming, de ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte te vorderen van Opdrachtgever, danwel aangesproken door Opdrachtgever, zich te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer is gevoerd.

  1. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, dat Thea Coacht voor de invordering de hulp van een derde heeft moeten maken. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen met een minimum van EURO 75 (vijfenzeventig) Euro.

Artikel 6: Herroeping; Annulering

  1. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussen Thea Coacht en Opdrachtgever zonder opgaaf van reden annuleren tot uiterlijk 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst annuleert 14 dagen ná totstandkoming van de overeenkomst, blijft Opdrachtgever het gehele factuurbedrag verschuldigd.
  2. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen vóór de start van de werkzaamheden, verklaart Opdrachtgever middels aanmelding en akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden dat hij/zij uitdrukkelijk instemt met uitvoering van de overeenkomst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, alsmede dat hij/zij afstand doet van het herroepingsrecht.
  3. Wanneer er naar inzicht van Thea Coacht onvoldoende inschrijvingen voor de uit te voeren opdracht of indien er sprake is van ziekte of overmacht bij Thea Coacht, behoudt Thea Coacht zich het recht voor om het de training of coaching te verplaatsen naar een ander tijdstip of te annuleren. In geval van annulering, zal het reeds betaalde bedrag voor de betreffende opdracht binnen 14 dagen na annulering worden teruggestort door Thea Coacht aan Opdrachtgever.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door Opdrachtgever aan Thea Coacht worden verstrekt, is vertrouwelijk. Thea Coacht zal hier in lijn met de van toepassing zijnde privacywetgeving mee omgaan.

 

Artikel 8: Auteursrecht en eigendom

Het (intellectueel) eigendom van het materiaal dat gebruikt wordt bij de werkzaamheden rust bij Thea Coacht. Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thea Coacht.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

A. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen. Thea Coacht is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen van Opdrachtgever of persoonlijk letsel van Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Thea Coacht.

B. Opdrachtgever vrijwaart Thea Coacht voor schade die hij/zij veroorzaakt aan zaken van derden.

C. Behoudens opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Thea Coacht uit welke hoofde dan ook beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de betreffende overeenkomst tussen Thea Coacht of Opdrachtgever bedongen prijs, exclusief BTW.

D. Thea Coacht is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc.

 

Artikel 10: Overige bepalingen

A. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts dan tussen Thea Coacht en Opdrachtgever van toepassing, indien deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen.

B. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing. Thea Coacht en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

C. Op de overeenkomst tussen Thea Coacht en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

D. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen Thea Coacht en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij naar Nederlands dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Versie 1.0 2022